Algemene voorwaarden

Uitgangspunten
Consulten en dienstverlening worden verzorgd door Claudia Füss. Ik begeleid mensen en organisaties naar meer inzicht en verandering zonder daarbij afbreuk te doen aan hun eigen verantwoordelijkheid. Typerend zijn openheid, veiligheid, vertrouwen, reflectie, bewustwording, oefeningen (voor thuis) en het aanspreken van denken én voelen. Twijfel je over je lichamelijke en/of psychische gezondheid voorafgaand, tijdens of na de consulten, raadpleeg dan een arts. De consulten dienen nooit ter vervanging van een medische behandeling.

Eerste afspraak
Tijdens onze eerste afspraak nemen we bij persoonlijke vraagstukken het intakeformulier door en maken we afspraken over de vorm en inhoud van de gesprekken. Bij zowel persoonlijke als organisatorische vraagstukken bespreken we tijdens onze eerste afspraak wat je wilt bereiken, mijn werkwijze, wederzijdse verwachtingen, onze persoonlijke verhouding, de locatie, kosten, het beoogde aantal gesprekken, tijdspad en overige inspanningen van jou en mij.

Wijze van werken
Ik adviseer niet, maar help mensen en organisaties met een luisterend oor, verdiepende vragen en ervaringsgerichte werkvormen zelf antwoorden te vinden, ideeën te ontwikkelen en veranderingen te realiseren. Vaak geef ik huiswerk mee in de vorm van oefeningen en/of uitzoekwerk.

Duur van de overeenkomst
Aan het eind van elk gesprek bespreken we hoe je het hebt ervaren. Als ik denk dat je bij mij niet verder komt zal ik dat aan de orde stellen. Je kunt zelf uiteraard op elk moment besluiten om te stoppen met de consulten.

Vertrouwelijkheid
Alles wat tussen ons besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken. In het onderstaande privacybeleid lees je hier meer over. Eventueel verstrekt cursusmateriaal is bestemd voor persoonlijk gebruik. Het delen van persoonlijke inzichten opgedaan in de consulten ten behoeve van wijsheidsverhoging bij anderen moedig ik aan.

Aansprakelijkheid
Alle verplichtingen van mij onder deze overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Aansprakelijkheid voor schade aan jouw kant kan ontstaan bij grove verwijtbare tekortkoming door mij, maar niet voor schade die voortvloeit uit een bij jou aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand of voor situaties die mede worden bepaald door andere factoren.

Betaling
Na een consult ontvang je een factuur. Volg je een traject of programma dan breng ik de kosten daarvan in één keer vooraf in rekening. De actuele tarieven voor particulieren vind je op de website. De tarieven voor organisaties stemmen we vooraf af. Afgesproken tarieven kunnen alleen per 1 januari worden herzien. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de wettelijke regeling van artikel 6:119a BW en ontvang je een betalingsherinnering. Hiervoor wordt een bedrag van € 12,50 in rekening gebracht. Als betaling uitblijft ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren, waarvan de kosten voor jouw rekening komen.

Afspraak verzetten
Er kan een goede reden zijn om een gemaakte afspraak niet na te komen. In dat geval verzoek ik je de afspraak minimaal 48 uur van te voren te verplaatsen. Niet tijdig verzette afspraken breng ik in rekening, ook als je niet of later komt op een afspraak, omdat ik dan geen andere cliënt meer kan inplannen.

Klachtenprocedure
Het is gelukkig nog nooit gebeurd, maar mocht je niet tevreden zijn over een sessie of samenwerking, laat me dit dan binnen een week weten. Dan onderzoeken we waar dat aan ligt. Komen wij er samen niet uit, dan kun je -indien van toepassing- contact opnemen met het SCAG. Daarbij ben ik aangesloten voor klacht- en geschilafhandeling.


Privacyverklaring

In mijn praktijk, gevestigd aan de Anne de Vriessingel 15, 2652 HL te Berkel en Rodenrijs, verwerk ik, Claudia Füss, jouw persoonsgegevens. Hieronder informeer ik je hoe ik hiermee om ga.

Persoonsgegevens
In mijn praktijk worden diverse persoonsgegevens verwerkt om jou goed te kunnen begeleiden, voor het financieel afhandelen van de consulten, ter voorkoming van ernstig gevaar voor je gezondheid, ter voldoening aan een wettelijke verplichting en/of eventueel, anoniem, ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Dossier
Tijdens onze samenwerking maak ik aantekeningen met een korte weergave van het verloop van de sessies. Dit dossier dient als geheugensteun voor mij tijdens het traject en voor het geval je een vervolgvraag hebt na afronding van onze samenwerking.

Bewaarinfo
Je gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang en bewaard conform de wettelijke termijnen. Bij medische gegevens is dat in beginsel 20 jaar, bij coaching/reflectie vijf jaar vanaf het laatste consult. Je persoonsgegevens bewaar ik zeven jaar ten behoeve van de belastingdienst. Op jouw verzoek verwijder ik je dossier direct na afsluiting van ons traject. Je kan je gegevens ook inzien of mij vragen deze over te dragen aan een derde.

Delen van gegevens
Ik verstrek je gegevens niet aan derden, behalve op jouw uitdrukkelijk verzoek, op grond van een wettelijk voorschrift, bij ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van iemand anders of, in volledige anonimiteit, in het kader van intervisie of supervisie.

Vragen?
Heb je een vraag naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail me even via info@claudiafuss.nl.