Algemene voorwaarden

  1. Uitgangspunten

Consulten bij Illumica worden verzorgd door Claudia Füss. Ik begeleid de cliënt bij het verkrijgen van meer zelfinzicht en vitaliteit, zonder daarbij afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Typerend voor mijn consulten zijn: openheid, veiligheid, vertrouwen, reflectie, bewustwording, oefeningen (voor thuis) en het aanspreken van denken én voelen. De cliënt behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Bij twijfel over uw lichamelijke en/of psychische gezondheid voorafgaand, tijdens of na het therapeutisch traject dient u zelf een arts te consulteren. De consulten dienen nooit ter vervanging van een medische behandeling.

2. Eerste consult

Tijdens de eerste afspraak nemen we uw intakeformulier door met betrekking tot uw gezondheid en maken we afspraken over vorm en inhoud van de sessie(s). Besproken worden in ieder geval: wat u met de afspraak wilt bereiken en de wijze van werken, de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van het consult, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van u en mij, locatie, kosten, het beoogde aantal gesprekken en frequentie.

3. Wijze van werken

Ik werk niet via één bepaalde methode, maar weet op basis van kennis, ervaring en intuïtie op welke wijze u tot meer zelfinzicht, vitaliteit en/of innerlijke rust kunt komen.

U kunt daarbij naast het voeren van gesprekken gericht op zelfinzicht, systeemwerk en zingeving denken aan ontspanningsoefeningen, meditatie, visualisaties en werken aan uw leefstijl. We bekijken per consult welke problematiek op welke wijze het beste kan worden behandeld. Op de voorgrond staat dat cliënt een vermindering van klachten ervaart. Daarbij komt het een enkele keer voor dat er eerst een verergering van klachten optreedt, omdat tijdens een sessie bewustwording plaatsvindt.

Ik raad aan om na elk consult voldoende water te drinken en rust te nemen, voor een optimaal effect.

4. Duur van de overeenkomst

U kunt op elk moment kiezen voor het beëindigen van de professionele relatie. Aan het eind van elk consult wordt kort geëvalueerd hoe u het gesprek heeft ervaren en welke toepassingen, oefeningen of inzichten u zelf kunt herhalen. Op het moment dat ik de overtuiging heb dat u bij mij niet verder komt, dan zal ik dat ook aan de orde stellen, ter beëindiging van de professionele relatie.

5. Vertrouwelijkheid

Alles wat tussen begeleider en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De begeleider treedt met betrekking tot hetgeen besproken is niet naar buiten. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met ons privacybeleid.

6. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van mij onder deze overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Illumica is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming, maar niet voor schade aan de zijde van de cliënt die voortvloeit uit een (reeds voor de aanvang van de therapie) bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

7. Betaling en afspraken verzetten

Na elk consult ontvangt u een factuur. De actuele tarieven vindt u onder ‘Tarieven’. Behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven alleen per 1 januari van elk kalenderjaar kunnen worden herzien. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de wettelijke regeling van artikel 6:119a BW. Bij niet tijdige betaling kan ik u een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 12,50 aan u in rekening gebracht. Bij niet betaling ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van u als cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,-.

Er kan een goede reden zijn om een gemaakte afspraak niet na te komen. In dat geval verzoek ik u vriendelijk de afspraak minimaal 48 uur van te voren te verplaatsen, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Niet tijdig verzette afspraken breng ik in rekening, evenals wanneer u niet verschijnt of later komt op een afspraak omdat ik dan geen andere cliënt meer kan inplannen.

8. Klachtenprocedure

Betaling vindt plaats bij tevredenheid. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u daarover met mij in overleg treden. Komen wij er samen niet uit, dan ben ik aangesloten bij verschillende instanties die goede zorg voor u waarborgen. Voor de klachtenfunctionaris en geschilleninstantie ben ik aangesloten bij de SCAG en voor tuchtrecht bij het TCZ.

Share this Post