Algemene voorwaarden

  1. Uitgangspunten

Consulten bij praktijk Claudia Füss worden verzorgd door Claudia Füss. Ik begeleid de cliënt bij het verkrijgen van meer zelfinzicht en vitaliteit, zonder daarbij afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Typerend voor mijn consulten zijn: openheid, veiligheid, vertrouwen, reflectie, bewustwording, oefeningen (voor thuis) en het aanspreken van denken én voelen. De cliënt behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Bij twijfel over uw lichamelijke en/of psychische gezondheid voorafgaand, tijdens of na de consulten dient u zelf een arts te consulteren. De consulten dienen nooit ter vervanging van een medische behandeling.

  1. Eerste consult

Tijdens de eerste afspraak nemen we uw intakeformulier door met betrekking tot uw gezondheid en maken we afspraken over vorm en inhoud van de gesprekken. Besproken worden in ieder geval: wat u met de consulten wilt bereiken (bij psychosociale zorg), de wijze van werken, de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de consulten, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van u en mij, de locatie, kosten, het beoogde aantal gesprekken en de frequentie daarvan.

  1. Wijze van werken

Ik werk niet via één bepaalde methode, maar weet op basis van kennis, ervaring en intuïtie op welke wijze u tot meer zelfinzicht, vitaliteit en/of innerlijke rust kunt komen.

Onderdeel kunnen onder meer zijn het voeren van gesprekken gericht op zelfinzicht, rust en zingeving, systeemtherapie (familie-opstelling), ontspanningsoefeningen, (geleide) meditatie, gebed, lichtwerk, visualisaties en bewustwording ten aanzien van uw leefstijl. Soms is alleen een luisterend oor voldoende. Op de voorgrond staat dat u een vermindering van klachten en/of vermeerdering van positieve gevoelens ervaart. Daarbij komt het een heel enkele keer voor dat er eerst een verergering van klachten optreedt, omdat tijdens een sessie bewustwording plaatsvindt.

Ik raad aan om na elk consult voldoende water te drinken en rust te nemen, voor een optimaal effect.

  1. Duur van de overeenkomst

Aan het eind van elk consult wordt kort geëvalueerd hoe u het gesprek heeft ervaren en -indien van toepassing- welke oefeningen u zelf kunt herhalen of inzichten u kunt verdiepen. Op het moment dat ik de overtuiging heb dat u bij mij niet verder komt, zal ik dat aan de orde stellen ter beëindiging van de gesprekken. U kunt zelf uiteraard op elk moment kiezen voor het beëindigen van de consulten.

  1. Vertrouwelijkheid

Alles wat tussen mij en besproken wordt blijft vertrouwelijk. Ik treedt met betrekking tot hetgeen besproken is niet naar buiten. U heeft het recht om zelf te beslissen wat u naar buiten brengt. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met mijn privacybeleid, zoals o.a. te vinden op mijn website.

  1. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van mij onder deze overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Claudia Füss is aansprakelijk voor schade aan uw kant wanneer er sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming, maar niet voor schade aan uw kant die voortvloeit uit een (al voor de aanvang van de consulten) bij u aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

  1. Betaling en afspraken verzetten

Na elk consult ontvangt u een factuur. De actuele tarieven vindt u op de website. Behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven alleen per 1 januari van elk kalenderjaar kunnen worden herzien. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de wettelijke regeling van artikel 6:119a BW. Bij niet tijdige betaling kan ik u een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 12,50 aan u in rekening gebracht. Bij niet betaling ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van u als cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,-.

Er kan een goede reden zijn om een gemaakte afspraak niet na te komen. In dat geval verzoek ik u vriendelijk de afspraak minimaal 48 uur van te voren te verplaatsen. Niet tijdig verzette afspraken breng ik in rekening, evenals wanneer u niet verschijnt of later komt op een afspraak omdat ik dan geen andere cliënt meer kan inplannen.

8. Klachtenprocedure

Betaling vindt plaats bij tevredenheid. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u daarover met mij in overleg treden. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), waarbij ik ben aangesloten voor klacht- en geschilafhandeling voor de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Share this Post