Over mij

Het vinden van innerlijke rust start met het beter leren kennen van jezelf.

Welkom! Ik ben Claudia Füss, getrouwd met Rein en moeder van twee lieve meiden. Mijn pad als coach, trainer en therapeut startte toen ik turntraining ging geven in 1997. Om mijn turnkids te laten groeien in prestaties en op innerlijk vlak bedacht ik nieuwe wegen om hun zelfvertrouwen te vergroten, de teamgeest te versterken en om ze terug te brengen bij zichzelf. Dat laatste o.a. door ontspanningsoefeningen met ze te doen.

Ik heb veelal in twee werelden geleefd: toen ik turntrainer was studeerde ik rechten en werkte als jurist. Na een studie bestuurskunde werkte ik o.a. als interim-manager en politicus. En zo ging dat verder.

Wat mij fascineert is wat mensen drijft om te zijn wie ze zijn en wat ze daarmee bereiken. Waaruit ze hun kracht putten, welke dingen ze meemaken en hoe daaruit groei voortkomt. Zo kwam het dat ik steeds wat dieper wilde graven om inzicht te krijgen in de mens. Eerst door me bezig te houden met regels (rechten). Daarna met processen (bestuurskunde), toen met menselijk gedrag (psychologie), vervolgens met zingeving en spiritualiteit (geestelijke begeleiding) en last but not least hoe mensen zich kunnen verbinden met zichzelf en met goddelijke essentie, onvoorwaardelijke liefde en universele wijsheid (meditatie en visualisatie). 

Die stappen van onderzoek waren een natuurlijk proces en horen bij mijn eigen ontwikkelingspad. Zo ben ik aan de Erasmus Universiteit onder meer afgestudeerd op de psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij persoonlijke ontwikkeling en haalde zelfs een 10 voor de module verandermanagement. Maar toen ik mijn kinderen kreeg en een nieuwe levensfase aanbrak had ik behoefte aan een andere vorm van persoonlijke groei: spiritualiteit en persoonlijke innerlijke ervaring. 

Aan de Academie voor Geesteswetenschappen bestudeerde ik daarom diverse spirituele stromingen en onderzocht het werk van filosofen, mystici, metafysici, psychologen en psychiaters naar de groei van de ziel. Daarin bestaat onder meer aandacht voor liefde, verbinding, dankbaarheid, vervulling en de relatie tussen hoofd en hart, lichaam en geest en je zelf en het goddelijke.

Wat mij intrigeerde waren de verschillende stadia die mensen kunnen doorlopen in spirituele ontwikkeling. Deze stadia zijn onder meer te vinden in de gnostiek, hermetica, antroposofie, wijsheid van het rozenkruis, het boeddhisme en in de Bijbel, maar ook in de psychologie van professor dr. C.G. Jung. De ontwikkelingsweg wordt dan aangeduid als de groei van de ziel, een pad gaan, kennis van het hart (gnosis) ontwikkelen, zelfrealisatie nastreven of verlichting willen bereiken. In al deze stromingen is sprake van een bezielende kracht, die ook wel de Christusimpuls, Lichtglans, Geest of Nous wordt genoemd, die mensen inspireert om te komen tot hun diepere wezenskern. 

Tijdens mijn werk bleek dat deze bezielende kracht (als bijzondere ervaring) mensen soms intens gelukkig kan maken in barre en droevige tijden. Zelfs wanneer er sprake is van een terminale ziekte, een groot verlies of een aandoening die veel van de mogelijkheden van het leven weg neemt. Er kan een diepe vorm van verbondenheid optreden, waarin mensen de zin van het leven begrijpen en een intens gevoel van onvoorwaardelijke liefde kunnen ervaren. Het bleek dat iedereen tot meer diepgang kan komen als je bewust met zelfinzicht aan de slag gaat. Ik heb hiermee zelfs positieve resultaten behaald met cliënten van 95 en 100 jaar!

Onder moeilijke omstandigheden of bij een persoonlijke crisis wordt de roep van binnenuit vaak intenser om te onderzoeken wie je ten diepste bent. Om te luisteren naar de stem van je hart. Door jezelf te verkennen op verschillende manieren, zoals het onderzoeken van rode draden of kantelpunten in je levensverhaal, maar ook via meditatie en visualisatie kun je de diepere lagen bereiken die in het dagelijks leven voor ons verborgen lijken te zijn. Sommige mensen verbinden zich daarbij ook met een goddelijke bron, anderen niet. Ik zie bij cliënten die deze verbinding wel zoeken vaak sneller innerlijke rust optreden en een basisvertrouwen in het leven ontwikkelen, ook als het heel erg tegen zit of vroeger heeft gezeten. 

Uit wetenschappelijk onderzoek zoals dat van hoogleraar psychiatrie van de Universiteit van California dr. Jean Shinoda Bolen, dr. Hans Schilder voor o.a. het Helen Dowling Instituut en vele andere onderzoekers blijkt dat het vergroten van zelfinzicht niet alleen positieve effecten kan hebben voor de ontwikkeling van de ziel en tot zingeving kan leiden, maar daarnaast tot wonderbaarlijke genezingen kan leiden.

Psychiater dr. Bolen zegt hierover in haar boek Tot op het bot p. 7 e.v. onder meer: “Het Chinese schriftteken voor ‘crisis’ is samengesteld uit de tekens voor ‘gevaar’ en ‘kans’.” Ze doelt daarmee op de mogelijkheden voor persoonlijke groei die in een crisis verborgen liggen, wanneer je de betekenis van de crisis voor jou persoonlijk onderzoekt. Ze ziet een crisis als een ‘afdaling van de ziel in de onderwereld’ en zegt verder: “Om de stem van de ziel te kunnen horen moet het verstand zwijgen. Dan kunnen, als vanuit een diepe bron binnen in ons, gedachten en gevoelens omhoogkomen. (…) Gebeden die we zeggen en rituelen die we uitvoeren, helpen ons doordat ze onze gedachten bepalen en ons in contact brengen met geestelijke energie. (…) Op zielsniveau is een ziekte, zelfs een terminale, een mogelijk begin, een periode op de drempel tussen de gewone wereld en de onzichtbare.” 

Tijdens deze ontwikkelingsweg, rondom scharnierpunten in het leven en in de laatste levensfase doen zich regelmatig bijzondere ervaringen voor. Mensen realiseren zich dan dat veel voor ons nog onkenbaar of niet te duiden is, maar zeker aanwezig. Vaak voeden deze ervaringen de honger naar inzicht en worden iemands ogen geopend naar een intensere beleving van de mysteriën van het leven. Dr. Elisabeth Kübler-Ross, die als jonge arts en psychiater helemaal niet open stond voor bijzondere ervaringen, maar hier aan het bed van vele patiënten mee geconfronteerd werd, verzamelde meer dan 20.000 gevallen wereldwijd en schreef hierover boeiende boeken, zoals Dood, het laatste stadium van innerlijke groei. Kübler-Ross is de grondlegster van de hospices. 

Het leven kent dus vele uitdagingen, veranderingen en crises, maar biedt even zo veel kansen om te groeien. Eeuwenoude wijsheid en moderne wetenschap kunnen samen worden benut om ten diepste verbinding, innerlijke rust en liefde te ervaren en om gebeurtenissen een betekenis te geven. Ik zie het als een voorrecht dat ik mijn groeiproces en gaven mag benutten om een stukje mee te lopen op het pad van een ander en mijn licht daarop mag laten schijnen. 

*

Hieronder vind je mijn cv en enkele resultaten in eerdere werkzaamheden:

WERKZAAMHEDEN

  • Eigenaar Illumica (november 2009 – heden) Psychosociale en spirituele zorg, reflectie, cursussen over zingeving en spiritualiteit. Begeleiding bij onder meer levensvragen, angst, verdriet, leegte en onrust rondom o.a. de dood, gebrek aan zelfliefde en zelfvertrouwen, religieuze overtuigingen, spirituele ontwikkeling en ervaringen, persoonlijke transformatie en ziekte. Executive coaching, moreel beraad (leiden en implementatie in organisaties), vertrouwenspersoon en coach in bedrijfsleven en bij overheid. 
  • Psychosociale en spirituele zorg Hospice Lansingerland (november 2016 – heden) beleidsmatige ondersteuning bij de opzet van geestelijke palliatieve zorg en het verlenen van stervensbegeleiding (psychosociale en spirituele zorg) aan mensen in de laatste levensfase bij o.a. angst, onrust, verdriet, conflicten, levensvragen en bij spirituele en religieuze vragen. Vrijwilligerswerk.
  • Geestelijk verzorger Stichting Tante Louise Zorg (juni 2018 – april 2019) Ouderen begeleiden bij o.a. verdriet, angst, onrust, eenzaamheid, omgaan met ziekte en verandering, existentiële vragen, religieuze vraagstukken, zelf-liefde, zingeving, begeleiding in de laatste levensfase, religieuze en niet religieuze rituelen. O.a. individuele zorg, groepsgesprekken, gesprekken met familie, moreel beraad met ander zorgpersoneel en management. Interim opdracht bij zorginstelling met 17 locaties door uitval van diverse geestelijk verzorgers.
  • Bestuurslid VNO-NCW Oostland (maart 2014 – januari 2015), portefeuille Arbeid en Onderwijs, MVO, ‘goed besturen’, samenwerking overheid – bedrijfsleven.
  • Directeur Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) (mei 2010 – juli 2014) Branchevereniging en netwerkorganisatie voor ondernemers in internationale arbeid. Bestuurlijk overleg met Ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders en ambtelijke top overheid. Lid Algemeen Bestuur MKB Nederland, Centraal college van Deskundigen SNA, bestuurslid Stichting Normering Flexwonen. CAO onderhandelaar. Lid van diverse commissies/overlegfora bij ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Financien, Belastingdienst, Inspectie SZW. Contactpersoon gemeenten, VNG, Aedes, ondernemers, politiek, vakbonden en pers.
  • Diverse politieke activiteiten voor het CDA (november 2004 – maart 2014), kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen (2012), fractievoorzitter gemeenteraad Lansingerland, algemeen plaatsvervangend commissievoorzitter, (vice)voorzitter presidium (2010 – 2014), bestuurslid Bestuurdersvereniging Zuid-Holland (2012-2013), lid schrijfgroep verkiezingsprogramma Provinciale Staten verkiezingen (2010), lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen (2009-2010), vice-fractievoorzitter gemeenteraad (2007-2010), duo- lijsttrekker (2006), bestuurslid afdeling Berkel en Rodenrijs (2004-2006).
  • Trainster turnen dames S.V. DOTO Bergschenhoek (september 1997 – 2010) Fysieke en mentale begeleiding van turnsters, waaronder coaching op zelfvertrouwen, faalangst en plezierbeleving. Top en subtop Nederlandse Dames Turnen.
  • Adviseur en lobbyist Transport en Logistiek Nederland te Zoetermeer (januari 2008 – januari 2010) Adviseren directie, voorzitter en regiobesturen. Belangenbehartiging richting politiek en overheden. Lid van een veertigtal werkgroepen, waaronder clustercoördinator ruimte en infra bij GOVERA (Randstedelijke organisatie) en lid kernteam Raad van Advies van Verkeersonderneming. Samenwerking met o.a. EVO, KNV, KvK, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, MKB, Bouwend Nederland en LTO Glaskracht.
  • Juridisch adviseur en organisatieadviseur SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer (mei 2003 – december 2007) advies SRK directie en staf over bedrijfsvoering: o.a. beleid, strategie, management development en communicatie. Adviseren en procederen, o.a. ontslagzaken, contracten, arbeidsongeschiktheid, faillissementen en reorganisaties, ruimtelijke ordening, milieurecht, schadeprocedures, huursubsidie.
  • Gerechtssecretaris Rechtbank Den Haag, sector kanton – locatie Alphen aan den Rijn (augustus 2000 – mei 2003) opstellen van vonnissen en beschikkingen, begeleiden van griffiepersoneel, griffier ter zitting, onderhouden externe contacten (o.a. deurwaarders, advocaten).

Enkele resultaten (nationaal niveau)

OPLEIDINGEN

Reliëf – Gespreksleider Moreel Beraad (2019) Opleiding waarin je leert kritisch een moreel dilemma te onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen te maken, verantwoord besluiten te nemen, posities en standpunten te onderzoeken en helder te maken. Doel: moreel beraad met (zorg)professionals kunnen leiden. O.a. kennis over ethiek, ethische gespreksvaardigheden en implementatie van moreel beraad in organisaties. 

Karen Hamaker-Zondag – Jungiaanse psychologie (2015-2018) Opleiding in de analytische en symbolische psychologie van professor dr. C.G. Jung. Cliënten begeleiden bij persoonlijke groei, o.a. door te luisteren naar uitdrukkingen van het het ego en het onbewuste, bijvoorbeeld in dromen, en het analyseren van en omgaan met complexen. Docente drs. Karen Hamaker-Zondag is erelid van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie en schreef tientallen boeken.

CIVAS – Familieopstellingen en Organisatie-opstellingen (2016-2017) De basis van veel psychische problemen ligt besloten in de jeugd en de familieomstandigheden. Met behulp van een genogram en een familieopstelling wordt de verborgen dynamiek binnen een familie zichtbaar. Problemen worden zo bij de wortel aangepakt. Uniek aan een familieopstelling ofwel systeemtherapie is niet de analyse door de therapeut, maar de persoonlijke bewustwording, de beleving en doorleving van emoties van de cliënt.

Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) – Zingeving en Spiritualiteit (Geestelijk begeleider) (2014-2017) Elk mens krijgt in het leven te maken met gebeurtenissen die de kijk op het leven veranderen. De studie geeft inzicht in de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden aan de hand van onder meer psychotherapeutische referentiekaders, religieuze bewegingen, wijsgerige antropologie en spiritualiteit. Therapeutische vaardigheden om cliënten optimaal te ondersteunen, o.a. bij psychosociale problematiek, zingeving en sterf-, verlies- en rouwbegeleiding. Intervisie, stage en scriptie. Scriptie over de Christusimpuls en groei van de ziel. De AvG is de rechtsopvolger van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht. 4-jarige opleiding in 3 jaar afgerond. (240 ECTS, SKB erkend)

Academie Hypnos – Psycho-oncologische therapie (2016-2017) Begeleiding bij het omgaan met angst en onzekerheid, het vergroten van de kwaliteit van leven en het versterken van het zelf-helend vermogen bij mensen met kanker. O.a. door het uiten van gedachten en gevoelens, het hervinden van ontspanning, het voelen van behoeften, traumaverwerking, het verlichten van belastende behandelingen en het zelf toepassen van pijnreductie onder meer via EFT, CGT en NLP. 41 dagdelen, intervisie, zelfanalyse en vele opdrachten. (50 ECTS, NBVH erkend)

Energieschool – Medische Basiskennis en Psycho-sociale Basiskennis (januari – oktober 2016) Kennis van enerzijds anatomie, fysiologie en pathologie van het lichaam en de verschillende orgaansystemen en anderzijds psychologie, psychopathologie en werken met DSM op HBO bachelor niveau. Daaronder ook etiologie, diagnostiek, ziekteverloop en behandeling, kindergeneeskunde, psychische aandoeningen en klinisch onderzoek. Over de samenhang tussen lichaam en geest in al haar facetten. Conform de Plato-eisen van de Universiteit Leiden, toegekend door de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO). (40 ECTS en 40 ECTS, CPION & PLATO erkend)

Open Universiteit – modulen Psychologie (2014-2016) Modulen over de psyche, menselijk gedrag en het individu in relatie tot zijn omgeving: hoe ontwikkelt de mens zich in zijn leven, hoe komen verschillen tussen mensen tot stand, wat is de invloed van de omgeving. En modulen met betrekking tot arbeid, organisatie en gezondheid. Onderdeel van een premaster psychologie. (17,2 ECTS)

CIVAS – Voedingsdeskundige, coaching en counseling (2014-2016) Diploma’s behaald voor de opleidingen: Voedingsdeskundige, Orthomoleculaire voeding, Orthomoleculaire voeding voor kinderen, Orthomoleculaire suppletie, Mindfulness, Coaching bij hoogsensitiviteit, Coaching bij hoogbegaafdheid, Hypnotherapie en regressie, Medische Basiskennis, Creatieve therapie, Magnetiseren, Counseling bij verslaving, Stresscounseling, Counseling bij verlies en rouw, Kindercoach, Innerlijke Kind-therapie, Familie- en Organisatie-opstellingen (zie boven). (48 ECTS plus 14 bijscholingen, KTNO erkend)

Academie voor Mediumschap – Intuïtieve ontwikkeling (2015-2016) Scholing in meditatie, geleide visualisatie, healing, energetische therapie, psysic reading en mediumschap. Psychologische kennis en therapeutische vaardigheden. Omgaan met hoogsensitiviteit. Oefeningen uit de creatieve therapie. Ontwikkeling van de helderziende, -horende, -wetende en -voelende capaciteiten die in elk mens aanwezig zijn.

Governance University – Commissarisprogramma (2013) Wat zijn kenmerken van een authentieke commissaris en hoe gaat deze effectief te werk? Onder meer inzichtvraagstukken (strategie en ethiek), ‘hoe bereik je’ vraagstukken (operationeel) en ‘in control’ vraagstukken (compliance, regels en risico’s).

Erasmus University Rotterdam – Masters Degree (drs./MSc) Bestuurskunde, Arbeid, Organisatie en Management (2005-2007) Universitaire opleiding. Inzicht in bestuurlijke systemen, leiderschap en verandermanagement bij overheid en bedrijfsleven. Met een 10 voor het vak Verandermanagement! Scriptie over de psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij verandering. (120 ECTS, NVAO erkend)

KNGU-LOI – Physical and Mental Education Training and Coaching (2002-2003) HBO diploma Trainster Turnen Dames, mede ondertekend door het Ministerie van VWS. Vervolg op eerder gevolgde trainersopleidingen, vakken o.a.: trainingsbeleid, turntechnieken, trainingsmethodiek, leiding geven, plannen, psychologie, fysiologie.

Erasmus University Rotterdam – Master’s Degree (mr./LLM) Nederlands Recht, Bedrijfsrecht en Privaatrecht (1995-2000) Universitaire opleiding Rechten. Waarom hebben we regels, hoe werkt het rechtssysteem en welke regels gelden binnen de diverse aandachtsgebieden binnen het Nederlandse en Internationale recht. (> 240 ECTS, NVAO erkend)