Esoterisch Bijbellezen

De cursus Esoterisch Bijbellezen omvat 2 avonden en is bedoeld om de weg van innerlijke ontwikkeling te ontdekken zoals die te vinden is in de bijbel. Veel mensen haken af bij bladzijde 1 van de bijbel als ze de tekst letterlijk nemen. Maar als je je realiseert dat de tekst over jou persoonlijk gaat, dan blijkt de bijbel een boek van grote waarde en inspiratie.

Esoterisch (van het Griekse ‘esoteros’) betekent ‘verder naar binnen’, ‘voor ingewijden’ en richt zich op het wezen van de mens en zijn verbinding met hogere dimensies. Dit is het christendom zoals dat door Jezus aan de mensen is geleerd en dat is doorgegeven in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Toen het christendom de (Romeinse) staatsgodsdienst werd in het jaar 393, werd het esoterisch christendom verboden en alleen nog in het geheim doorgegeven.

In de vorige eeuw is de esoterische traditie onder andere door antroposofen, theosofen en rozenkruisers weer in de openbaarheid gebracht. Door teksten uit Genesis en het Nieuwe Testament te bestuderen in het licht van deze stromingen en de inwijdingsmysteriën van voor onze jaartelling, ontvouwt zich een pad naar innerlijk leiderschap. We werken in deze cursus ook met het eigen levensverhaal om de bijbelteksten te ontrafelen. Het gaat erom ieders eigen unieke wezen te ontdekken en verder te leren ontwikkelen.

De 2 avonden zijn als volgt opgebouwd:

  1. De schepping van de wereld in Genesis. Uitleg over enkele esoterische stromingen. Bespreking van delen uit Genesis en de relatie met de groei van de ziel. Je maakt een start met het in beeld brengen van je eigen levensverhaal.
  2. Het leven van Jezus Christus. In de bijbel is de levenswandel van Jezus te verdelen in een aantal fasen. De opgedane inzichten van de eerste avond gaan we verfijnen door de fasen te bespreken. Zo wordt op een andere manier duidelijk wat Jezus bedoelt, wanneer hij zegt dat hij ‘de weg, de waarheid en het leven’ is.

Bij deze cursus krijg je huiswerk mee om de opgedane inzichten om te zetten in een tastbare leidraad voor persoonlijke ontwikkeling. Ook ontvang je een overzicht van aanbevolen literatuur.

Praktische informatie over de avonden en info over aanmelden vind je op de hoofdpagina.

Nadere info met daarin enkele bijbelcitaten, ontleend aan de site esoterischchristendom.nl:

Al vanaf het allereerste begin van het Christendom is er sprake van een exoterische en een esoterische stroom, een openbare en een geheime stroom. De bijbel wijst daar op verschillende plaatsen naar. In het Markus evangelie bijvoorbeeld, wordt een situatie beschreven waarin Jezus zijn discipelen vertelt dat hij hen onderwijst in kennis die hij aan het volk (‘hen die buiten staan’) onthoudt.

Letterlijk staat er: ‘En toen hij (met hen) alleen was, vroegen zij hem naar de gelijkenissen. En hij zei tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, opdat zij ‘ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan’. (Markus 4:10-12).

Met ‘het geheimenis van het Koninkrijk Gods’ wordt bedoeld: de geheime kennis aangaande de goddelijk-geestelijke wereld, de wereld van God. Deze geheime kennis is het esoterische christendom. De discipelen ontvangen deze hogere inzichten of waarheden, ‘het geheimenis van het Koninkrijk Gods’, vanwege hun geestelijke ontwikkeling en hun hogere kennis. 
Het exoterische aspect daarentegen drukt zich uit in de verhalen en gelijkenissen die Jezus Christus zijn gewone volgelingen ter lering geeft. Hiervoor is geen bijzondere kennis vereist. Ze is door iedereen te begrijpen.

Ook Paulus, de apostel, spreekt in de bijbel heel duidelijk over het bestaan van een hogere wijsheid die verborgen is, ‘de verborgen wijsheid Gods’. Ook hij noemt het feit dat men daarvoor rijpheid moet bezitten. In de eerste brief aan de Korinthiërs zegt hij: ‘Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers van deze eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid’. (1 Kor. 2: 6-8). In de bijbelvertaling van Ogilvie (uitgave Christofoor) komen de woorden van Paulus en hun betekenis beter tot hun recht dan in de hiervoor geciteerde NBG-vertaling. Daar staat: ‘Wijsheid echter spreken wij onder ingewijden, doch geen wijsheid van deze wereld noch van de leiders dezer wereld, die te gronde zullen gaan. Wat wij uitspreken in mysterie-taal is goddelijke wijsheid die verborgen was; God heeft haar voor het begin der tijdenronden voorbereid om haar aan ons te openbaren.’ (1 Kor. 2:6-8). 

Het laat zien dat Paulus toegang had tot die hogere, vooralsnog verborgen wijsheid en dat hij wist dat deze hogere kennis ooit aan alle mensen geopenbaard zou worden. Al vóór zijn innerlijke ommekeer werd hij als jood ingewijd in de oude wijsheid van de Hebreeuwse, voor-christelijke mysteriën. Dat geeft aan dat hij ook toen al in verbinding stond met de verborgen wijsheid, zij het een vóór-christelijke. Later, tijdens en na zijn ommekeer bij Damascus, werd hij ook in de christelijke mysteriën van die tijd ingewijd. Het is van hem bekend dat hij meerdere keren door christelijke initiaties is heengegaan. In die inwijdingen werden hem diepe geheimen en waarheden geopenbaard.

In een brief aan de Galaten omschrijft Paulus het gebeuren bij Damascus als het moment waarop God besloten had ‘zijn Zoon in mij te openbaren’ (Gal.1:15). Vanaf dat moment, zegt hij, leef ikzelf niet meer, maar leeft Christus in mij (Gal. 2:20). Voortaan klinkt door zijn woorden heen de stem van Christus zelf.