Privacyverklaring

Privacyverklaring Claudia Füss Praktijk voor levensvragen

Bij het verlenen van de diensten in mijn praktijk Claudia Füss Praktijk voor levensvragen, gevestigd aan de Anne de Vriessingel 15, 2652 HL te Berkel en Rodenrijs, verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga is deze privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is vanaf 25 mei 2018 verplicht voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt en is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verkrijgen van persoonsgegevens

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de consulten. Daarnaast kan verwerking nodig zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de praktijk

De praktijk is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor deze specifieke doeleinden verzameld:
  • voor begeleiding;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • in voorkomend geval voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Claudia Füss via het mailadres claudia@claudiafuss.nl.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Claudia Füss Praktijk voor levensvragen heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan mijn zwijgplicht doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. In het kader van intervisie/supervisie kan in volledige anonimiteit over cliënten worden gesproken. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht, dan ga ik hierover graag met u in gesprek. Komen wij er samen niet uit, dan ben ik aangesloten bij verschillende instanties die goede zorg voor u waarborgen. Voor de klachtenfunctionaris en geschilleninstantie ben ik aangesloten bij de SCAG en voor tuchtrecht bij het TCZ.

Share this Post